Iranian art portal About Greetings ???? ????? Persiadesign.com - Ali Tadrisi - Iranian carpet, carpet collectioner, Iranian art

Enter Gallery

Ali Tadrisi
ilecc2002@yahoo.com

علی تدریسی
متولد 1327 تهران
شروع کار به عنوان کلکسیونر فرش 1365 ایران - فرانسه

عشق باف های عشایری روستائی ایل
در تقسیمات هنرهای کاربردی می توان از قالیبافی به عنوان یکی از مهمترین هنرها نام برد که تاریخچه ای بسیار قدیمی دارد. بشر اولیه غارنشین از پوست حیواناتی که شکار می کرد به عنوان پوشش و همچنین زیرانداز استفاده می کرد و زمانی نیز از الیاف نرم گیاهانی که روزانه با آنها برخورد داشت.
بشر اولیه طی قرون با روش درهم تنیدن الیاف گیاهی آشنا شد و با بهره گیری از پشم حیواناتی که آنها را اهلی کرده بود مبادرت به ساختن نوعی نمد کرد.
به اعتقاد محققان فرش، کشور ایران مرکز آفرینش هنر دستباف فرش گره دار در جهان بوده و هست. از این رو بهترین و زیبا ترین قطعات فرش های دستباف گره دار در دنیای کنونی متعلق به هنر ایران و منتسب به هنرمندان این سرزمین است.
بسیاری از مناطق ایران از جمله کرمان و کاشان بافت فرش تحت نظر خلیفه و یا استاد است و او رنگ های هر نگاره و شماره گره ها را برای هنرمندان بافنده با صدای بلند و آهنگ دار می خواند، ولی اغلب فرش های عشایری و روستائی ایران، بدون کاربرد «نقشه» و بدون اینکه تحتنظر کسی باشد، بافته می شوند. طراحی یک فرش عشایری از طریق «ذهنی بافی» که نوعی باز آفرینی طرح های سنتی الهی انجام می پذیرد. بافندگان تازه کار به کمک سرمشق ها و الگوهایی که دارند بافندگی می کنند.

تلفکس: 2074893
موبایل: 09112712466
ایمیل: ilecc2002@yahoo.com


Home      Exprimental      News      About       فارسی
© 1998-2016 Persiadesign Inc.