Iranian art portal About Greetings ???? ????? Persiadesign.com - Ladan Javaherian - iranian artists, persian artists
Ladan  Javaherian

Enter Gallery

Ladan Javaherian
info@ladangallery.com

لادن جواهريان از نقاشان جوانی است كه عليرغم جوان بودن توانسته با غلبه بر كم تجربگي‌هائی كه خاص دوران جوانی است به جايگاهی دست يابد كه بتوان از وی بعنوان نقاشی حرفه ای نام برد.
وی با ورود به دانشگاه از سال 1370 با جديت نقاشی را ادامه داده است. او دوران دانشجويی را دوران بسيار مفيدی برای خود ارزيابی می کند. زيرا به اعتقاد وی دانشگاه مجالی بود كه به وی امكان بهره گيری از تجربيات اساتيدی چون «محصص، الخاص، ايرج زند، مسلميان، توحيدی، جعفری، عمامه پيچ، پازوكي و مرحوم چنگيز شهوق» را داده است.
وی در سال 1374 با درجه كارشناسی از دانشگاه فارغ التحصيل می شود و به امر تدريس مشغول می گردد.
وی سال 1378 را سرآغازی نوين در زندگی هنری خود می داند زيرا توانست در اين سال به صورت جدی دوره جديدی از نقاشی را آغاز كند.
در سال 1380 در مقطع كارشناسی ارشد به ادامه تحصيل می پردازد و در حال حاضر مشغول نگارش رساله خود است.


Home      Exprimental      News      About       فارسی
© 1998-2016 Persiadesign Inc.